Home Statut društva Statut društva

Koledar

July 2020 August 2020 September 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
Week 31 1 2
Week 32 3 4 5 6 7 8 9
Week 33 10 11 12 13 14 15 16
Week 34 17 18 19 20 21 22 23
Week 35 24 25 26 27 28 29 30
Week 36 31

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Statut društva PDF Print E-mail

                                        Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06) je dne, 01.02.2008 ustanovni Zbor članov Športnega društva sprejel naslednji statut:

 

 

STATUT ŠPORTNEGA  DRUŠTVA TEKAČI Z OBALE

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

 

Športno društvo TEKAČI Z OBALE je prostovoljno združenje fizičnih oseb, ki so zainteresirane za športno-rekreativno udejstvovanje, motorično-osebnostno razvijanje in promocijo različnih oblik športne in rekreativne dejavnosti.

Društvo je nepolitična organizacija in deluje po principih civilne družbe. Področja, ki so predmet društvenega udejstvovanja in združevanja so povezana s pojmi šport, rekreacija, aktivno preživljanje prostega časa, vseživljenjsko učenje, izobraževanje, pridobivanje novih znanj, razvoj človeških virov, osebna rast in aktivno državljanstvo.

  IME, SEDEŽ IN  PEČAT DRUŠTVA

 

 

2. člen

Polno ime društva je:  Športno društvo TEKAČI Z OBALE.

Društvo lahko uporablja tudi logotip, ki s svojo grafično zasnovo tvori vizualno prepoznavnost v javnosti. Logotip in njegovo uporabo lahko odobri za uporabo Upravni odbor društva in ni statutarno opredeljen.

 3. člen

 

Sedež društva je v Kopru. Društvo deluje na območju Republike Slovenije.

Društvo se lahko včlani v sorodno tujo ali mednarodno organizacijo s podobnimi nameni in cilji, ki niso v nasprotju s statutom društva in pod pogojem, da dejavnost te organizacije ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije.

 4. člen

 

Za doseganje svojih ciljev sodeluje društvo z zavodi, ustanovami, gospodarskimi družbami in drugimi domačimi in tujimi pravnimi ter fizičnimi osebami, ki delujejo na področju športa, rekreacije, aktivnega preživljanja prostega časa, vseživljenjskega učenja, izobraževanja, pridobivanja novih znanj, razvoja človeških virov,  osebne rasti in aktivnega državljanstva.

 5. člen

 

Žig društva je ovalne oblike. Na njem je napis ŠD TEKAČI Z OBALE in logotip.

 

 JAVNOST DELA

 

 6. člen

 

Delo društva je javno. Društvo zagotavlja javnost dela na način, da  članom in drugim zainteresiranim omogoča, da prisostvujejo sejam organov društva.

Društvo obvešča o svojem delu člane in širšo javnost prek sredstev javnega obveščanja ter s pisnimi informacijami.

 

 Društvo obvešča svoje člane:

 

•    z obveščanjem prek spletne strani in

•    s tem, da so zapisniki o sejah vseh organov društva dostopni na vpogled vsem članom društva.

 Društvo obvešča javnost:

 

•    prek sredstev javnega obveščanja,

•    z obveščanjem prek spletne strani in

•    s publicistično dejavnostjo.

 

Za dajanje ustnih informacij je zadolžen predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik kot njegov namestnik. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik.

 

NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

 

7. člen

Temeljni namen delovanja društva je omogočanje organiziranega športno-rekreativnega udejstvovanja članov, aktivnega preživljanja prostega časa, vseživljenjskega učenja in izobraževanja na področju športa in rekreacije kamor sodijo: tek, cestno in gorsko kolesarstvo, biatlon, triatlon, namizni tenis, tenis, rolanje, streljanje, kegljanje, balinanje, igre z žogo, šah, lahka atletika, tehnične discipline, planinarjenje, gorništvo, alpinizem, lokostrelstvo, mini golf, pikado, ples, fitnes, aerobika, plavanje, potapljanje, veslanje, alpsko smučanje, smučarski tek, turno smučanje.

 

8. člen

Svoj namen uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih aktivnosti za svoje člane:

•    organizira in izvaja športno rekreativne prireditve,

•    organizira in izvaja športno rekreativno vadbo,

•    organizira in izvaja neprofitno splošno in športno izobraževanje,

•    posameznike s čutom za delo z ljudmi motivira, da se usposobijo za mentorje športnih učnih delavnic,

•    pripravlja periodične radijske in televizijske oddaje s področja rekreacije odraslih ter športa otrok in mladine,

•    organizira športne delavnice in tabore.

 

9. člen

Naloge društva so da:

•    z usposobljenimi vaditelji animira ter pritegne v športno-rekreativno dejavnost populacijo odraslih in jim pomaga, da ponovno odkrijejo, aktivirajo ter izrazijo svoje potenciale;

•    z usposobljenimi vaditelji animira ter pritegne v športno-rekreativno dejavnost populacijo predšolskih otrok in šolske mladine in jim pomaga pri čim kvalitetnejšem motoričnem razvoju;

•    organizira predavanja, tečaje, učne delavnice, posvetovanja, razprave in seminarje, konference, razstave lastnih produktov ali produktov sorodnih organizacij, nastope in druge prireditve poučnega značaja, strokovne ekskurzije za svoje člane, z namenom splošnega osveščanja ter bogatenja znanja članov društva in širše javnosti;

•    z akcijskimi cilji vzbuja simpatije do pojmov »šport« in »rekreacija«;

•    izdaja strokovno literaturo s področja dejavnosti društva, katere avtorji so člani;

•    vzpodbuja sodelovanje ustanov, raziskovalnih institucij, univerz in organizacij ter posameznikov pri projektih s področja izboljševanja splošnega izobraževanja, s posebnim poudarkom na motoričnem učenju;

•    se povezuje z drugimi sorodnimi organizacijami in društvi doma in v tujini;

•    organizira športne, družabne in druge prireditve;

•    organizira strokovna, poučna in družabna srečanja za člane društva;

•    organizira borze znanja, kjer si člani in občani izmenjujejo informacije o raznih veščinah spretnostih in znanjih; 

•    skrbi za strokovno rast in stalno športno-rekreativno izpopolnjevanje znanja svojih članov;

•    brezplačno informira člane društva o zadevah, ki se nanašajo na učenje, izobraževanje in izpopolnjevanje s področja športa in rekreacije;

•    brezplačno informira člane društva o športno-rekreativnih zadevah;

•    pripravlja radijske in televizijske oddaje s področja rekreacije odraslih ter športa otrok in mladine.

 

10. člen

Društvo se lahko za uresničevanje svojega namena ter poslanstva ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo v skladu z Zakonom o društvih in ostalimi predpisi. Dejavnost se opravlja le v obsegu, potrebnem za doseganje namena in nalog društva.

 

Predvidene pridobitne dejavnosti so lahko naslednje in so neposredno povezane z namenom in cilji športnega društva:

•    pobiranje vstopnin na športno-rekreativnih prireditvah, ki jih organizira društvo;

•    pobiranje kotizacij za udeležbo na predavanjih, seminarjih, delavnicah, ekskurzijah, razstavah, ki so povezane s športom in rekreacijo;

•    prodaja literature (biltenov, revij, knjig), ki je neposredno povezana s športno-rekreativno dejavnostjo;

•    prodaja produktov, ki so rezultat športno učnih delavnic in katerih avtorji so člani (športni rekviziti, zborniki, bilteni…);

•    organizacija in izvedba srečelova.

 

 Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti iz tega člena, se sme uporabiti le za doseganje osnovnih ciljev in nalog iz 8. in 9. člena tega statuta.

 

 

ČLANSTVO

 

11.člen

Član društva lahko postane vsak, ki se vključi v katero od društvenih aktivnosti. Včlanitev se opravi s pisno pristopno izjavo. Novi član s podpisom pristopne izjave potrdi, da sta mu šport in rekreacija vrednoti. S podpisom pristopne izjave potrdi tudi strinjanje s poslanstvom in nalogami društva in se zaveže, da bo v društvu sodeloval v skladu s tem statutom.

  Poleg državljanov Republike Slovenije, se lahko pod enakimi pogoji v društvo včlanijo tudi tuji državljani. Članstvo dokončno potrdi Upravni odbor na svojem prvem rednem sestanku.

 

 Člani društva so lahko tudi osebe mlajše od 15 let. Pristopno izjavo osebe, mlajše od 15 let, podpišeta član društva v soglasju z zakonitim zastopnikom.

 

 

12. člen

Člani društva plačujejo članarino, katere višino predlaga Upravni odbor in potrdi Zbor članov za vsako naslednje leto. Članarina se plača ob vstopu v društvo in se nato za naslednja tekoča leta poravna najkasneje do 15. februarja. Člani društva so dolžni plačevati članarino, saj s tem omogočajo najosnovnejši finančni vir za obstoj društva.

 

13. člen

 Pravice članov društva so:

•    da volijo in so lahko izvoljeni v organe društva,

•    da dajejo predloge in pobude glede delovanja društva in

•    da aktivno sodelujejo pri delu vseh organov in društva nasploh.

 

14. člen

 Dolžnosti članov društva so:

•    da spoštujejo pravila društva in sklepe organov društva,

•    da skrbijo za dobro ime društva,

•    da s svojim znanjem in sposobnostmi pomagajo pri uresničevanju društvenega poslanstva,

•    da redno plačujejo članarino.

 

15. člen

Društvo ima lahko tudi častne člane. Naziv častni član se lahko podeli priznani in zaslužni osebi, ki je s svojim delom in prizadevanji posebej pripomogla k uresničevanju namenov in nalog društva in za katero Zbor članov ugotovi, da zasluži to priznanje.

 

 Način podeljevanja nazivov častnih članov ter njihove pravice predpiše društvo s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme Zbor članov.

 

 

16. člen

Članstvo v društvu se preneha:

•    z izstopom,

•    s črtanjem,

•    z izključitvijo,

•    s smrtjo.

 

17. člen

Član lahko prostovoljno izstopi iz društva s pisno izjavo ali pa mu članstvo preneha s črtanjem zaradi neizpolnjevanja dolžnosti, ki jih določa ta statut. Izključen je lahko tudi zaradi kršenja pravil oziroma zaradi dejavnosti, ki so v nasprotju s koristmi društva in škodijo ugledu društva.

 

 ORGANIZACIJA DRUŠTVA

 

 

18. člen

Organi društva so:

•    Zbor članov,

•    Upravni odbor,

•    Nadzorni odbor,

•    Disciplinska komisija.

 

Mandat vseh članov organov društva traja štiri leta. Člani organov so lahko ponovno izvoljeni. Če član organa društva ni prisoten vsaj na polovici sej tega organa med dvema skupščinama, ga le ta lahko odpokliče in na njegovo mesto izvoli novega člana, ki nadaljuje njegov mandat. Če član organa z odstopno izjavo preneha delovati v organu društva, lahko skupščina na njegovo mesto izvoli novega člana, ki nadaljuje njegov mandat.

 

Zbor članov

 

19. člen

Zbor članov je najvišji organ društva. Sestavljajo ga vsi člani društva. Redni zbor članov se skliče najmanj enkrat v koledarskem letu.

Poleg rednega sklica je lahko zbor članov, glede na potrebe, sklican tudi  izredno. Izredni zbor članov lahko razpravlja samo o vprašanjih, zaradi katerih je bil sklican.

 

20. člen

Zbor članov skliče predsednik upravnega odbora. Izredni zbor članov se lahko skliče tudi na zahtevo Nadzornega odbora ali na zahtevo ene tretjine članov društva. Izredni zbor članov je predsednik dolžan sklicati v roku 30 dni od dneva prejema zahteve. Če predsednik ne skliče izrednega zbora članov v predpisanem roku, ga skliče vlagatelj zahteve.

 

21. člen

Zbor članov se sklicuje s pisnimi ali elektronskimi vabili članom društva, ki morajo biti vročena najmanj 14 dni pred datumom sklica.

 

Vabilu mora biti priložen tudi dnevni red zasedanja. Zbor članov lahko odloča samo o zadevah, ki jih predvideva dnevni red. Vse pripombe in predlogi v zvezi z dnevnim redom zasedanja morajo biti vročeni predsedniku upravnega odbora najkasneje 30 dni pred sklicanim občnim zborom.

 

22. člen

Sejo zbora članov vodi predsedujoči Zbora članov, ki ga za vsako zasedanje sproti izvolijo pristojni člani društva z navadno večino glasov prisotnih članov društva.

 

Zapisnik zbora članov podpišejo predsedujoči zbora članov ter zapisnikar in dva overitelja, ki jih izvolijo pristojni člani društva z navadno večino glasov prisotnih članov društva.

 

Zbor članov je sklepčen, če je na zboru prisotna več kot polovica članov. Če je prisotnih manj kot polovica članov, se počaka pol ure. Po preteku tega časa zbor članov nadaljuje z delom, če je prisotnih vsaj deset članov in zavzame veljavne sklepe z večino prisotnih članov.

 

Zbor članov glasuje javno ali tajno. O načinu glasovanja odloča zbor članov z javnim glasovanjem.

 

23. člen   

Pristojnosti zbora članov so:

•    sprejema pravila društva ter njihove spremembe in dopolnitve. Vse spremembe pravil društva in odločitve v zvezi s pripojitvijo k drugemu društvu ali ukinitvijo društva se lahko obravnavajo samo na seji zbora članov in sicer na predlog Upravnega odbora ali na predlog ene tretjine članov zbora članov. Vse omenjene spremembe se lahko sprejmejo samo z dvotretjinsko večino prisotnih članov zbora članov;

•    imenuje častne člane društva, izreka pohvale ter podeljuje priznanja zaslužnim članom; 

•    voli in razrešuje Upravni in Nadzorni odbor ter Disciplinsko komisijo;

•    razpravlja in sklepa o poročilih organov društva;

•    potrjuje zaključni račun društva in sprejema letni finančni načrt;

•    določa smernice za delovanje društva;

•    potrjuje program dela ter koledar prireditev;

•    odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;

•    odloča o pritožbah na sklepe upravnega odbora in disciplinske komisije in

•    odloča o vseh drugih vprašanjih v skladu z določili teh pravil.

 

Upravni odbor

 

24.člen

Upravni odbor izvoli zbor članov in je izvršilni organ zbora članov. Opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno - tehnične zadeve. Upravni odbor šteje skupaj s predsednikom društva štiri člane. Sestavljajo ga:

•    predsednik Upravnega odbora, ki je istočasno predsednik ter zastopnik društva,

•    podpredsednik društva,

•    tajnik društva,

•    blagajnik društva.

 

25.člen

Upravni odbor vodi predsednik, ki ga neposredno izvoli Zbor članov.

 

26.člen

Upravni odbor vodi in upravlja društvo po smernicah, ki jih zavzame Zbor članov in opravlja naslednje naloge:

•    sklicuje zbor članov ter daje poročila o opravljenem delu,

•    aktivno sodeluje pri pogovorih, povezanih z nameni in nalogami društva in neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in izpolnjevanje nalog društva,

•    skrbi za finančno poslovanje društva in je odgovoren za pripravo zaključnega računa,

•    pri organiziranju aktivnosti po potrebi imenuje organizacijski odbor;

•    neomejeno in po načelu dobrega gospodarja upravlja s premoženjem društva,

•    določa višino finančnih prispevkov za različne društvene aktivnosti,

•    predlaga višino letne  članarine,

•    potrjuje sprejem novih članov v društvo,

•    podeljuje pohvale ter priznanja zaslužnim članom,

•    izreka pohvale zunanjim sodelavcem, jim podeljuje priznanja ter predlaga častne člane,

•    pripravi kratkoročne in dolgoročne programe dela,

•    odloča o spremembi naslova sedeža društva.

 

Upravni odbor odloča tudi o vseh drugih zadevah, če ga zanje pooblasti Zbor članov v skladu s pravili društva.

 

27. člen

Upravni odbor sprejema odločitve na seji z večino glasov prisotnih članov odbora. Za svoje delo je Upravni odbor odgovoren zboru članov društva.

 

 28.člen

 

Predsednik upravnega odbora je tudi predsednik društva in njegov zakoniti zastopnik. Za predsednika upravnega odbora je pred nastopom te funkcije priporočeno, da ima vsaj dve leti izkušenj na področju vodenja izkustvenih učnih delavnic.

 

29.člen

Predsednik in hkrati zastopnik društva ima naslednje pristojnosti:

•    predstavlja in zastopa društvo neomejeno nasproti tretjim osebam in državnim organom,

•    izvršuje sklepe upravnega odbora,

•    vlaga vse svoje strokovne sposobnosti v uresničitev nalog upravnega odbora društva ter

•    obvešča upravni odbor in zbor članov o izvršenih nalogah.

 

30.člen

Podpredsednik upravnega odbora je hkrati tudi podpredsednik društva. Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti. Za svoje delo sta predsednik in podpredsednik upravnega odbora odgovorna Zboru članov.

 

31.člen

Tajnik društva skrbi za:

•    korespondenco društva,

•    vodi spisek in kartoteko članov,

•    ureja zapisnike sej organov društva,

•    ureja prijavnice novih članov,

•    vodi arhiv združenja,

•    skrbi, da so zapisniki s sej ustrezno potrjeni in

•    opravlja vsa druga dela, ki mu jih naložita upravni odbor in zbor članov.

 

Za tajniška opravila lahko Upravni odbor po potrebi angažira člana, ki ni član Upravnega odbora in ima ustrezna znanja ter izkušnje. V tem primeru tajnik nima glasovalne pravice.

 

Tajnik je za opravljanje svojega dela odgovoren Upravnemu odboru ter Zboru članov. 

 

32.člen

Blagajnik društva skrbi za dosledno finančno poslovanje društva. Za svoje delo je odgovoren Upravnemu odboru in Zboru članov društva.

 

 

Nadzorni odbor

 

 33.člen

 

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih imenuje zbor članov društva. Nadzorni odbor izmed svojih članov imenuje predsednika.

 

Odbor je sklepčen, kadar so na seji prisotni vsi trije člani in sprejmejo odločitev z navadno večino glasov.

34. člen

Nadzorni odbor nadzoruje delo organov društva, nadzira finančno in materialno poslovanje društva, ter o ugotovitvah poroča na sejah zbora članov. Za svoje delo je odbor odgovoren zboru članov društva.

Člani Nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani Upravnega odbora ali Disciplinske komisije.

 

Disciplinska komisija

 

35.člen

Člane Disciplinske komisije voli Zbor članov. Komisija ima tri člane in se konstituira, ko člani izmed sebe izvolijo predsednika. Veljavne sklepe sprejema ob prisotnosti vseh članov komisije in če zanje glasujeta dva člana. Za svoje delo je Disciplinska komisija odgovorna zboru članov društva.

 

Disciplinska komisija obravnava predvsem:

•    nespoštovanje pravil društva s strani članov društva,

•    neizvrševanje sklepov organov društva in

•    dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

 

Disciplinska komisija v postopku ugotavlja kršitve članov in funkcionarjev društva ter izreka disciplinske ukrepe. Za vodenje postopka se smiselno uporabljajo določila zakona o pravdnem postopku.

 

O ugotovitvah Disciplinska komisija izda sklep in lahko izreče naslednje ukrepe:

•    opomin,

•    javni opomin,

•    izključitev člana iz društva.

 

Drugostopenjski organ, ki odloča o pritožbi člana na sklepe Disciplinske komisije je Zbor članov društva.

 

 FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

 

 

36.člen

Dohodki društva so:

•    članarina;

•    dotacije, donacije in drugi prihodki iz proračunskih sredstev občin, ministrstev RS in EU;

•    dohodki od izvajanja nalog društva;

•    darila in prostovoljni prispevki;

•    drugi, zakonsko dovoljeni načini financiranja.

 

S finančnimi sredstvi društva upravlja Upravni odbor v skladu s programom in nalogami društva ter v mejah predvidenega finančnega načrta. Če se ustvari pri dejavnosti društva presežek prihodkov nad odhodki, se ta presežek uporabi za izvajanje osnovne dejavnosti društva. Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.

 

37.člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji so lahko po pogodbi fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah Zbora članov, nimajo pa pravice odločanja.

 

38.člen

Finančno poslovanje društva poteka preko transakcijskega računa odprtega pri Delavski hranilnici in se opravlja v skladu z računovodskimi predpisi. Način vodenja se uredi s posebnim pravilnikom in je v skladu z računovodskimi standardi za društva.

 

Finančno poslovanje društva vodi blagajnik. Blagajnik sproti poroča upravnemu odboru društva o stanju vseh denarnih sredstev in drugih finančnih aktivnostih. Blagajnik vodi blagajniško knjigo.

 

39.člen

Finančne listine podpisujeta blagajnik in predsednik oziroma v predsednikovi odsotnosti podpredsednik upravnega odbora društva.

 

40.člen

Delo blagajnika je javno. Vsak član društva ima pravico do vpogleda v listine finančnega in materialnega poslovanja društva.

 

 41.člen

Premoženje društva sestavljajo premičnine in nepremičnine ter denarna sredstva, s katerimi društvo upravlja.

 

S premoženjem društva upravlja upravni odbor društva neomejeno. Premičnine se lahko odtujijo ali kupijo na podlagi sklepa upravnega odbora.

 

 KONČNE  DOLOČBE

 

 

42.člen

Društvo preneha po volji članov ali na podlagi zakona.

 

43.člen

O prenehanju društva odloči zbor članov društva in sprejme sklep o prenehanju društva.

Zastopnik društva obvesti pristojni organ o prenehanju društva v roku trideset (30) dni.

 

44.člen

Ob prenehanju društva preide njegovo premoženje na pravno osebo, ki se ukvarja s sorodno nepridobitno dejavnostjo in jo določijo člani društva v sklepu o prenehanju društva.

 

45.člen

Navedena pravila društva je sprejel ustanovni zbor članov na svoji ustanovni seji dne 29.01.2008. Uporabljati se začnejo, ko pristojni organ ugotovi, da so v skladu z zakonom o društvih.

 

Društvo začne delovati z dnem vpisa v register društev.

 

             Predsednica društva:

 

                   Metka Pikl        

 

Člani upravnega odbora:

 

- predsednik: Metka Pikl,

 

- podpredsednik: Tomaž Mlekuž,

 

- tajnik: Nelly Robežnik,

 

- blagajnik: Katja Verzel.

 

Člani Nadzornega odbora:

 

- Tatjana Mlekuž,

 

- Ksenija Vrčkovnik - predsednik,

 

- Bogdan Kozina.

 

Člani Disciplinske komisije:

 

-David Dilič,

 

- Bojana Š. Petovič - predsednik,

 

 

- Elizabeta Zirnstein.